ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക | ചൈനീസ്

കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകൾ, കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ, ഒപ്പം കൂടുതൽ ജീവതവും.

* 搜索范围仅限本站产品及新闻版块内容

വാര്ത്ത

മെഡോൺകെയർ 9-ാം വാർഷിക ആഘോഷം

കാലം: 2019-12-17

Our company is 9-year old!

On the evening of December 15, 2019, our company celebrated its 9th anniversary.

All staff, shareholders and friends of Medoncare attended the anniversary celebration and shared the joy and splendor of Medoncare.

CEO Doc. ലിയു delivered a speech, talking about the current situation, describing the bright future, thanking all partners for their support and trust, thanking all employees for their hard work, and firmly believing that Medoncare will be more brilliant!